Kullanım Sözleşmesi

Good4Trust.org Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

(1) Giriş

Bu Sözleşme Good4Trust.org'a (bundan sonra G4T olarak adlandırılacaktır) ait Good4Trust.org adlı web sitesinin (bundan sonra “Web Sitesi” olarak adlandırılacaktır) kullanım koşullarını belirler; Web Sitesine üye olan herkes (bundan sonra “Üye” olarak adlandırılacaktır), üye olmakla bu koşulları tümüyle ve eksiksiz kabul etmiş olur. Bu Sözleşme koşullarını kabul etmeyenlerin Web Sitesini kullanmamaları gerekir.

Web Sitesini kullanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Üye Web Sitesini kullanmakla ve bu sözleşme koşullarını kabul etmekle aynı zamanda 18 yaşını doldurmuş olduğunu da beyan etmiş olur. Böylece Kişisel Verileri Koruma mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat karşısında yasal hak ehliyetine sahip olduğunu teyit etmiş olur. G4T tarafından üyenin 18 yaşını doldurmadığına dair makul bir kanaat edinilmesi halinde üyeliği askıya alabilir. Bu durum üyeye gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Üyenin 18 yaşını doldurduğunu kanıtlaması ve üyeliğinin sürdürülmesini talep etmesi durumunda üyelik tekrar aktif hale getirilir. 

Web Sitesi çerezler kullanmaktadır. Üye Web Sitesini kullanarak ve bu Sözleşme koşullarını kabul ederek, Gizlilik Sözleşmemizde belirtilen koşullar çerçevesinde çerezlerin kullanımını da kabul etmiş sayılır.

(2) Web Sitemizin Kullanma Lisansı

Aksi belirtilmedikçe Web Sitesi ve Web Sitesinde bulunan öğelerin fikri mülkiyet hakları G4T’ye aittir. Aşağıdaki koşullar çerçevesinde her türlü fikri mülkiyet hakkımız saklıdır.

Üye aşağıdaki sınırlamalar ve bu Sözleşmenin başka bölümlerinde yer alan koşullar hariç olmak üzere Web Sitesinden kişisel kullanımı için sayfaları veya başka içeriği görüntüleyebilir, sadece ön belleğe alma amaçlı indirebilir veya yazdırabilir.

Ancak üye:

(a) Web Sitesi içeriğini yeniden yayımlayamaz (bir başka web sitesinde yayımlama dâhil);

(b) Web Sitesinde yer alan içeriği kısmen veya tamamen satamaz, kiralayamaz veya üçüncü şahıslara devredemez;

(c) Web Sitesinde yer alan içeriği düzenleyemez veya değiştiremez.

(3) Yasak Kullanım Şekilleri

Üye Web Sitesini her hangi bir şekilde Web Sitesine zarar verecek, ona erişimi engelleyecek veya durduracak veya yasa dışı bir şekilde veya yasanın suç kabul ettiği eylem ve faaliyetler ile ilgili olarak kullanamaz.

Üye Web Sitesini herhangi bir bilgisayar virüsü, casus yazılımı veya bu cihazlara veya onların işletim sistemlerine veya bu cihazlarda barındırılan bilgilere zarar verecek herhangi bir içerik taşıyan herhangi bir malzemeyi kopyalamak, saklamak, barındırmak, iletmek, yollamak, kullanmak, yayımlamak veya dağıtmak için kullanamaz.

Üye G4T’nin yazılı izni olmadıkça Web Sitesinde sistematik ve otomatik bilgi toplama işlemleri (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte scraping, data mining, data extraction ve data harvesting dahil) yapamaz.

Üye Web Sitesini G4T’nin izin vermediği ticari duyuruları iletmek ve tanıtım yapmak için kullanamaz.

(4) Erişim Sınırlaması

Web Sitesinin belli alanlarına erişim sınırlıdır. G4T kendi tasarrufuna bağlı olarak Web Sitesinin diğer alanlarına, hatta web sitemizin tamamına erişimi sınırlama hakkını saklı tutar.

Üyenin Web Sitesinin erişimi sınırlı alanlarına girebilmek için ürettiği kullanıcı adı ve şifrenin gizli tutması gerekmektedir.

Üyenin hesabının veya şifresinin yetkisiz bir şekilde kullanıldığını fark ettiğinde durumu derhal G4T’ye bildirmesi gerekmektedir.

Web Sitesinde Üyenin şifresini gizli tutamaması sonucu meydana gelecek işlemler ve faaliyetlerden ve bu durum sonucu oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur.

Üye bir başka kişinin kullanıcı adı ve şifresini, o kişinin açık yazılı izni olmadan web sitemize girmek için kullanamaz.

G4T Üyenin kullanıcı adını ve şifresini her hangi bir zamanda Üyeye haber vermeden ve açıklama göndermeden iptal etme hakkına sahiptir.

(5) Kullanıcı İçeriği

Burada “kullanıcı içeriği” ile Üye tarafından Web Sitesine gönderilen her türlü malzeme (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte metinler, görseller, videolar, ses kayıtları) ifade edilmektedir.

Üye kullanıcı içeriğinin mevcut ve gelecekte kullanılabilecek tüm ortamlarda kullanım, yeniden üretim, adaptasyon, yayımlama, çevrime ve dağıtımı ile ilgili dünya çapında geçerli tüm haklarını geri dönüşsüz, paylaşılabilir olarak ücret talep etmeksizin G4T’ye devir eder.

Üye kullanıcı içeriğinin bu sözleşme koşullarına uygun olduğunu kabul ve beyan eder.

Üyenin kullanıcı içeriği yasa dışı olamaz ve herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edemez ve gerek siz, gerek biz gerekse de üçüncü bir şahıs aleyhine herhangi bir yasal sonuç doğurucu nitelikte olamaz.

Üye tarafından Web sitesine daha önce herhangi bir şikâyete, yasal işlem ve kovuşturmaya uğramış içerik konamaz.

G4T Web Sitesinde barındırılan veya yayımlanan veya web sitemizde bulunan veya sunucularımıza yüklenen her türlü kullanıcı içeriğini değiştirmek veya kaldırma hakkını saklı tutar.

(6) Sorumluluk Sınırı

G4T Web Sitesinde yayımlanan bilgilerin bütünlük ve güncelliğini garanti etmediğimiz gibi web sitemizin her zaman erişilir olacağını ve sitenin güncel olarak tutulacağını da garanti etmez.

G4T’nin geçerli yasaların izin verdiği sınırlar içinde Web Sitesinin ancak yeterli koşullarda tutmak dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

(7) Sorumsuzluğun Sınırları

Bu sözleşmede yer alan hiç bir madde G4T’nin ve Üyenin aşağıdakiler ile ilgili sorumluluklarımızın ortadan kalkmasına neden olamaz:

(a) ihmal sonucu ölüm veya yaralanma; (b) dolandırıcılık veya yalan beyan; (c) geçerli yasalarca suç sayılan her türlü faaliyet; (d) geçerli yasalarca ortadan kaldırılması mümkün olmayan sorumluluklar.

Bu bölümde veya bu Sözleşmenin diğer bölümlerinde ifade edilen sorumlulukların ortadan kalkması durumları: (a) bir önceki paragrafta çizilen çerçeveye göre değerlendirilir; (b) bu kullanım koşullarından doğan sorumlulukları veya bu sorumlulukların öznesi ile ilgili sözleşme sorumlulukları, ihmalden doğanlar dâhil tüm haksız fiiller ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali sonucu ortaya çıkan sorumlulukları düzenler.

G4T makul sınırlar içinde denetimizi altında olmayan olaylar sonucu oluşacak zararlardan sorumlu değildir.

(8) Tazminat

Üye bu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi sonucu G4T’nin uğrayacağı her türlü zararı, ziyanı, bundan doğan maliyetleri ve giderleri tazmin eder.

(9) Sözleşme Hükümlerinin İhlali

Üye tarafından sözleşme hükümlerinin ihlali halinde G4T bu sözleşme hükümlerinden doğan diğer hakları saklı kalmak koşulu ile Üyenin hesabını askıya alma, Üyenin Web Sitesine erişimini engellemek, üyenin IP adresi ile herhangi bir bilgisayarın Web Sitesine erişiminin bloke edilmesi, Üyenin internet hizmet sağlayıcısından üyenin Web Sitesine erişiminin bloke edilmesini talep edilmesi de dahil her türlü önlemi alma ve Üye aleyhinde yasal işlemde bulunma hakkına sahiptir.

(10) Değişiklikler

Bu Sözleşme zaman zaman güncellenebilir ve yeni sürümü Web Sitesinin ilgili bölümüne konabilir.

Sözleşme değişiklikleri Üyeye e-posta ile de bildirilebilir.

(11) Sözleşme Bütünlüğü

8nci Maddenin ilk paragrafının amir hükmü saklı kalmak kaydıyla bu sözleşme Gizlilik Sözleşmesi ile birlikte G4T ile Üye arasındaki Web Sitesinin kullanımı ile ilgili tüm ilişkileri düzenler ve daha önceki tüm sözleşmelerin yerini alır.

(12) İhtilaf

Bu sözleşme ile ilgili doğacak ihtilaflar için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.